måndag 18 mars 2013

Kulturen i kulturen med salutogent tänkande.

Inom en vecka har jag haft två fasligt intressanta och lärorika dagar i samma stad med två helt olika organisationers chefer och ledningsgrupper. I det ena fallet var syftet att initiera en process där kulturen ska stärka affären och göra verksamheten mer framgångsrik både med ekonomiska mått och som en attraktiv arbetsplats där människor mår bra. Bolaget är Gävle hamn som är en av landets viktiga import och exporthamnar med en omsättning på flera hundra miljoner. Hamnen som verksamhet är avgörande för det näringsliv som finns i regionen. Därför behövs en ständig utveckling och anpassning till nya krav och möjligheter. Utbyggnad av anläggningar är en viktig del som pågår för fullt. Nu satsar man också på att utveckla personal och ledarskap för att ännu bättre ta till vara den potential som finns där. Ledningen vill bygga en främjande kultur med hjälp av värdegrund, delaktighet och ett salutogent ledarskap. Mötet med dessa chefer visade på vilken kraft det finns när människor samlas kring en viktig utmaning och börjar formulera sin tankar och principer om hur denna utveckling ska bli verklig. Den andra organisationen jag vill berätta om är Gävle kommuns förvaltning för kultur och fritid. En verksamhet med ett 20-tal chefer där man är specialister på kultur. I projektet hälsofrämjande ledarskap har man börjat dialogen om hur ett främjande ledarskap och synsätt kan bidra till verksamhetens måluppfyllelse. I det sammanhanget blev det salutogena ledarskapet ett sätt att reflektera hur arbetsplatsens kultur kan stärkas i syfte att ge kraft i en verksamhet som ska förmedla kultur. Det handlar om kultur på flera plan och på flera sätt. Gemensamt är att begreppet kultur pekar på och lyfter fram de jag brukar kalla ”irrationella värden” som inte självklart uppmärksammas när vi talar om chefsroll, ledarskap och målstyrning. Vi hade en mycket intressant dag där ord som filosofi, etik, estetik och emotion användes återkommande. Min slutreflektion av dagen blev att världen inte kan byggas ensidigt med en sorts värden. Om en organisation ska bli framgångsrik så behöver ledare förstå och kunna hantera både struktur och kultur. Men eftersom strukturen är synlig och påkallande så behöver vi påminna om kulturen. Och en kultur som ska bidra till värdeskapande kan ha riktigt god nytta av ett salutogent ledarskap. Allt gott! /Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar